header banner
Default

Popularitatea C a crescut semnificativ


Nieuws Development

26 augustus 2021 leestijd 2 minuten 0 reacties

De top tien van de IEEE Spectrum-ranglijst met de populairste programmeertalen heeft in 2020 een aantal opvallende veranderingen gezien. Zo is de taal C# in het afgelopen jaar van de 25e plek op de ranglijst gestegen naar de zesde plaats. En ook HTML duikt opeens op in de top tien.

Programmeren

© Shutterstock.com

Shutterstock.com

IEEE stelt ieder jaar een ranglijst op met de populairste programmeertalen, wat het aan de hand van elf criteria uit acht bronnen doet. De organisatie kijkt bijvoorbeeld naar het aantal nieuwe repositories die op GitHub aangemaakt zijn voor iedere taal, naar het aantal vragen voor iedere taal op Stack Overflow en naar de Xplore article database van IEEE zelf.

De ranglijst blijft over het algemeen redelijk stabiel: Python, Java en C staan bovenaan, C++ en JavaScript maken de top vijf af. Toch zijn er wel veranderingen zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Zo wordt de zesde plaats nu niet ingenomen door R, maar door C#. Dat deze taal nu zo hoog op de ranglijst staat, heeft volgens IEEE waarschijnlijk te maken met de negende versie van de taal die eind 2020 werd uitgebracht en de aankomende release van Windows 11. Daarnaast groeit de algemene interesse in gedistribueerde systemen, die C# mogelijk moet maken.

Cobol daalt weer

IEEE maakt het ook mogelijk om te filteren op bepaalde criteria, om te zien welke taal het hoogste is binnen bepaalde bronnen. Vorig jaar viel bijvoorbeeld op dat op Twitter opeens heel veel over Cobol werd gesproken: de taal steeg toen naar de zevende plaats in deze specifieke lijst. Mogelijk had dat toen te maken met de Covid-19-pandemie en de hoeveelheid mensen die toen werkloos werden. Al deze mensen moesten aanvragen indienen bij de overheid, maar de systemen bleken niet bestand tegen een vloedgolf aan aanvragen. De backend-systemen zijn veelal oud en geschreven in Cobol. Dat zorgde voor commotie.

Maar die commotie is ondertussen weer verdwenen en dat is terug te zien in de ranglijst van dit jaar. Wie nu alleen de gesprekken op Twitter als bron aanhoudt, ziet Cobol weer op de 34e plek staan. 

Verschillen tussen ranglijsten

IEEE is niet de enige organisatie die ieder jaar een ranglijst opstelt van de meest gebruikte programmeertalen. Opvallend is dat deze ranglijsten vaak grote verschillen tonen. Onderzoek van Stack Overflow onder 80.000 ontwikkelaars wees begin deze maand bijvoorbeeld uit dat JavaScript voor het negende jaar op rij de meest gebruikte programmeertaal is. Python staat nu op de derde plaats. C# staat in deze lijst op de achtste plek. 

De verschillen hebben waarschijnlijk te maken met de methodologie, merkt The Register op. IEEE kijkt vooral naar hoeveel er over bepaalde programmeertalen gesproken wordt. De Popularity of Programming Language Index (PYPL) werkt vergelijkbaar: deze index kijkt naar hoe vaak er naar tutorials van talen gezocht wordt op Google. Python staat in deze lijst ook bovenaan. 

Stack Overflow laat ontwikkelaars wereldwijd juist een vragenlijst invullen, waarin ook specifiek gevraagd wordt naar welke taal ze gebruiken en welke taal ze het liefste gebruiken. En een project genaamd GitHut - dat pull requests op GitHub volgt - zet JavaScript ook bovenaan, gevolgd door Python. Dit suggereert dus dat JavaScript misschien niet de meest besproken taal is, maar wel de meest gebruikte onder ontwikkelaars. 

Dit is de top 10 van IEEE Spectrum:

IEEE Ranglijst programmeertalen 2021 ©IEEE

IEEE Ranglijst programmeertalen 2021 ©IEEE

Sources


Article information

Author: Barry Allen

Last Updated: 1704671521

Views: 1420

Rating: 3.7 / 5 (99 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barry Allen

Birthday: 1996-10-28

Address: 07838 Rogers Summit, West Johnport, WV 03516

Phone: +3590748569693651

Job: Librarian

Hobby: Metalworking, Robotics, Playing Guitar, Puzzle Solving, Stamp Collecting, Lock Picking, Crochet

Introduction: My name is Barry Allen, I am a valuable, unguarded, Colorful, talented, artistic, unyielding, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.